Sviatosť manželstva

Je potrebné oznámiť na farskom úrade aspoň 6 mesiacov pred plánovaným termínom uzavretia sviatosti. Manželstvo v katolíckom kostole môžu uzavrieť pokrstení kresťania katolíci, ktorí dosiahli potrebný vek a sú spôsobilí žiť v manželskom zväzku /nemajú inú prekážku/. V prípade miešaných manželstiev /katolík s nekatolíkom/ je potrebné žiadať dišpenz od biskupa, kde sa katolícka stránka zaväzuje, že deti z tohoto manželstva budú po katolícky pokrstené a vychovávané. Príprava prebieha vo farských priestoroch formou dvoch stretnutí v sobotu spoločne s inými pármi a jedného individuálneho stretnutia niekoľko dní pred uzavretím sviatostného manželstva.